Let op, geld lenen kost ook geld.

Financieel woordenboek: termen

Hier kan je een volledig overzicht terugvinden van alle termen in ons financieel woordenboek:

 • 1/3e regel
  Deze regel slaat op de verhouding tussen jouw inkomen en de maandelijkse afbetaling die gepaard gaat met de hypothecaire lening. Als regel stelt men dat 1/3e van het loon maximaal mag gespendeerd worden aan de afbetaling van de lening.
 • Aanhangsel
  De wijziging van een of meerdere clausules van een bestaande overeenkomst. Schriftelijke akte die deze wijziging bekrachtigt.
 • Abattement
  Het abattement of de voetvrijstelling is een vrijstelling van registratierechten op 15.000 euro van het aankoopbedrag van de woning of bouwgrond. Op een woning die 100.000 euro kost, betaalt men dan registratierechten op 85.000 euro.
 • Actuarieel rendement
  Het actuarieel rendement is het rendement van een belegging over de hele looptijd, rekening houdend met alle factoren die van belang zijn: de aankoopprijs inclusief aankoopkosten, de tussentijdse inkomsten, de looptijd, alle taksen en belastingen en het terugbetalingsbedrag op de eindvervaldag. Het actuarieel rendement wordt uitgedrukt op jaarbasis. Als men zegt dat een investering een
 • Afbetalingsmodaliteiten
  Met afbetalingsmodaliteiten worden alle details bedoelt over de manier waarop een lening wordt terugbetaalt. Meer bepaald gaat het dan over: de aard van de bedragen (kapitaal / intresten) en de afbetalingstermijn.
 • Aflossingsplan
  Overzicht van de maandelijkse afbetaling voor een lening voor de gehele duur van die lening.
 • Aflossingsvrij krediet
  Het aflossingsvrij krediet is een synoniem van het bulletkrediet. Het is dus een soort van hypothecaire lening waarbij tijdens de looptijd enkel de interesten worden terugbetaald en het kapitaal gedeelte pas op het einde moet terugbetaald worden. Lees meer over het bulletkrediet.
 • Ballonkrediet (Ballonlening)
  Een ballonkrediet of ballonlening is een speciale vorm van een lening op afbetaling, voor het eerst uitgegeven door autofabrikanten als middel om de verkoop te stimuleren en klanten op langere termijn te binden aan hun merk. Het wordt meestal gebruikt om een auto mee te financieren, maar is meestal toch iets duurder dan een klassieke
 • Bankdomiciliering
  Machtiging die door de klant wordt gegeven om het de bank in naam en voor rekening van de klant mogelijk te maken de door de kredietverstrekker geëiste bedragen te betalen krachtens de kredietovereenkomst.
 • Basisrente
  De basisrente is het percentage aan rente waarop je recht hebt als spaarder. Als je geld op een spaarrekening stort, dan zal de bank je hiervoor een basisrente geven. De basisrente is een gegarandeerd percentage dat dag op dag wordt berekend en op 1 januari wordt gestort op uw spaarrekening. Dit kan aangevuld worden met
 • Boete
  Bijzondere bepaling in een overeenkomst, waarin het bedrag wordt vastgelegd van de te betalen schadevergoeding ingeval de plichten die voortvloeien uit de overeenkomst, niet worden nageleefd. Contractueel bepaalde boete voor het niet naleven van de plichten van de overeenkomst.
 • Bulletkrediet
  Het hypothecair krediet bullet of bullet krediet is een vorm van een hypotheek waarbij u tijdens de looptijd alleen de interest (rente) betaalt. De complete aflossing vind plaats na het verlopen van de krediet termijn. Het bullet krediet is met name interessant voor mensen die een sterke stijging in hun inkomsten verwachten. Lees meer over
 • CAP
  Of rentetunnel. Wanneer u kiest voor een variabele rentevoet zal deze veelal gepaard gaan met een CAP. De cap zorgt ervoor dat uw rentevoet kan stijgen of dalen binnen een bepaalde grens.
 • CCP
  Centrale voor Kredieten aan Particulieren (zie verder in het financieel woordenboek)
 • Centrale voor Kredieten aan Particulieren
  De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CCP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast, dat werd geïmplementeerd door de Nationale Bank. De centrale registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een
 • Deflatie
  Deflatie is een stijging van de waarde van geld. Voor meer info over inflatie en deflatie: zie ‘hyperinflatie‘ in ons woordenboek.
 • Depositoboekje
  Spaarrekeningen zijn ook gekend onder de benamingen: ‘spaarboekje‘, ‘depositoboekje’ of ‘spaardeposito’. Lees er meer over in ons financieel woordenboek onder de term ‘spaarrekening‘.
 • Depositogarantiestelsel
  Omdat sparen zo belangrijk is, ondersteunt de overheid uw spaargeld met een waarborg. Als je spaart met een spaarboekje, een termijnrekening, een tak 21 of een kasbon dan wordt het spaargeld dat je aanhoudt bij een bank of verzekeraar tot 100 000 euro beschermd door het Belgisch ‘Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten‘ of door
 • Documentair krediet
  Bij een documentair krediet zal de bank van de koper een verbintenis aangaan om de verkopende partij te betalen van zodra voldaan is aan alle verplichtingen (het verzenden van goederen of het uitvoeren van een dienst). De koper heeft op die manier zekerheid dat hij de bestelde goederen of diensten ontvangt en de verkoper heeft
 • Ecokrediet
  Een ecokrediet (of groene lening) is een krediet dat je kan aangaan wanneer je een milieuvriendelijke wagen koopt of energiebesparende investeringen uitvoert in je woning. De fiscale maatregel van de groene lening is ondertussen wel afgelopen, maar toch bieden banken nog steeds interessante formules aan.
 • Effectenrekening
  Met een effectenrekening beheer je al je effecten. Effecten zijn waardepapieren zoals obligaties, aandelen, fondsen, enz … Een effectenrekening zal je nodig hebben wil je bijvoorbeeld aandelen kopen of verkopen. Je zal op een effectenrekening alle transacties zien staan van je beleggingen, net zoals je bij een zichtrekening al je financiële transacties kan raadplegen.
 • Franchisetijd
  In de verzekeringssector: periode na het voorvallen van de verzekerde gebeurtenis. Pas na afloop van deze periode wordt u vergoed, bijvoorbeeld in geval van ziekte of werkloosheid. In de kredietsector: periode waarin de lener geen kapitaal en/of alle of een gedeelte van de interest terugbetaalt.
 • Getrouwheidspremie
  Wie zijn geld onafgebroken op zijn spaarrekening laat staan, wordt hiervoor beloond met een getrouwheidspremie. Dit is een aanvulling op de basisrente die je op dat geld krijgt. Ze wordt toegekend op spaargeld dat minstens 1 jaar op een spaarrekening heeft gestaan. Elk kwartaal wordt uw verworven intrest gestort op de spaarrekening. De getrouwheidspremie ligt
 • Groene lening
  Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. De groene lening was een tijdelijke fiscale maatregel waarvan je geen aftrek meer kan bekomen in de aangifte personenbelasting sinds 01 januari 2012. Banken bieden wel nog voordelige groene leningen aan voor wie energiebesparende maatregelen aangaat of een milieuvriendelijke
 • Hyperinflatie
  Hyperinflatie is inflatie met een zeer hoog percentage. Wanneer prijzen stijgen met enkele procenten van een bepaalde korf van producten en diensten dan spreekt men van een normale inflatie, maar als de percentages echt groot zijn en de prijzen stijgen in zeer snel tempo, dan spreekt met van hyperinflatie. hyperinflatie is dus een inflatie die
 • Hypothecair mandaat
  Het hypothecair mandaat is een gunst (verminderde kost t.o.v. een gewone hypotheekstelling). Het hypothecair mandaat wordt door een notaris vastgelegd in een notariële akte.
 • Inflatie
  Inflatie is een waardedaling van het geld. Voor meer info over inflatie zie verder in ons woordenboek ‘hyperinflatie‘.
 • Interest
  Rente, intrest of interest betekend het zelfde. Zie rente in ons financieel woordenboek voor meer info.
 • Intrest
  Rente, intrest of interest betekend het zelfde. Zie rente in ons financieel woordenboek voor meer info.
 • Invorderbaarheid
  Het vermogen van een schuldeiser om de onmiddellijke terugbetaling te kunnen eisen van het volledige of een gedeelte van het door de schuldenaar verschuldigde bedrag (bijvoorbeeld bij vervallen onbetaalde termijnen).
 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
  Het jaarlijks kostenpercentage (of: JKP) is de totale kost voor het verkrijgen van een lening, namelijk: de nominale rentevoet, de dossierkosten en andere verplichte kosten (garanties) en de verplichte verzekeringsbijdragen. Facultatieve verzekeringspremies ( werkloosheidsverzekering ziekteverzekering enz.) worden niet opgenomen. Het JKP is met andere woorden de kredietkost die mag worden aangerekend bij een consumentenkrediet. Dit
 • Kennisgeving
  Waarschuwing dat een bepaalde gebeurtenis zich binnen een bepaalde termijn zal voordoen. De term ‘kennisgeving’ wordt tevens gebruikt voor deze periode zelf.
 • Kredietopening
  Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij koopkracht, een geldbedrag of enig ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de consument die ervan gebruik kan maken door middel van geldopname – door gebruik van een betaal- of legitimatiekaart of op een andere wijze – en tot terugbetaling gehouden is volgens de overeengekomen voorwaarden.
 • Kredietwaardigheidsrating
  Een kredietwaardigheidsrating heeft de intentie om weer te geven hoe betrouwbaar uw bank is. We kennen ze als de ‘ratings’ of ‘kredietbeoordeling’ die gegeven worden door kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ze hanteren allemaal hun eigen ratings. Hoe hoger een bank wordt gewaardeerd, hoe beter zijn kredietwaardigheid. De beste rating zal dan
 • Lening met restwaarde
  Een lening met restwaarde is een andere benaming die banken geven aan het ballonkrediet of de ballonlening (zie verder in het woordenboek). Klik hier ballonkrediet in het woordenboek klik hier voor ons artikel over ballonkredieten Gerelateerd: Autolening
 • Letter of credit (L/C)
  Een Letter of Credit (L/C) noemt men ook een documentair krediet. Zie Documentair krediet in ons woordenboek of klik hier om direct het artikel te lezen.
 • Loonoverdracht.
  De kredietgever kan u vragen om een document te ondertekenen tot loonoverdracht. Als je dan het krediet niet kunt terugbetalen, kan de kredietverstrekker uw werkgever vragen om hem de achterstallige bedragen met uw loon te betalen. Je bent niet verplicht om dit document te ondertekenen. Om de loonoverdracht uit te voeren moeten er een aantal
 • Medelener
  Persoon die de overeenkomst samen met de lener ondertekent. Deze persoon beschikt net als de lener over het verstrekte krediet en is aan dezelfde plichten onderworpen.
 • Nulstellingstermijn.
  Bij kredietopeningen, zoals bijvoorbeeld bij kredietkaarten, ben je verplicht om na een bepaalde periode terug op nul te komen. Die periode kan korter zijn dan de periode die u nodig hebt om het volledig opgenomen kredietbedrag terug te betalen als u enkel betaalt wat u volgens uw contract minimaal moet betalen. Je betaalt dus beter
 • Persoonlijke lening
  De persoonlijke lening is een krediet dat niet bestemd is voor een bepaalde aankoop. Bij het aanvragen van een persoonlijke lening hoeft niet vermeld te worden waarvoor het geleende bedrag zal worden gebruikt. Eenmaal de lening is toegekend, kan de lener het bedrag naar wens besteden. De persoonlijke lening is een aflosbaar krediet, dat wordt
 • Rente
  Rente (of interest) is een vergoeding die iemand ontvangt in ruil voor het lenen van geld. Leen je bij de bank, dan zal jij aan de bank een rente moeten betalen. Leen je echter je geld aan de bank (door bijvoorbeeld een spaarrekening te gebruiken) dan zal de bank jou belonen via de uitbetaling van
 • Rentetunnel.
  Dit betekend hetzelfde als CAP. Zie ‘CAP’ in ons woordenboek.
 • Reserveringsprovisie
  Wanneer men een huis wenst te bouwen of te verbouwen heeft men meestal niet het volledige kapitaal in een keer nodig. Je moet echter in het begin van het project aangeven hoeveel je in totaal wenst te ontlenen bij de bank. Op het niet opgenomen deel van dit bedrag betaal je een reserveringsprovisie. Onderhandel deze
 • Restwaarde.
  Bij een leasing huur je een goed voor een bepaalde periode. Wanneer het contract verloopt heb je de mogelijkheid om het goed te kopen tegen een lagere prijs. Dit noemt men de restwaarde. Leasing is vooral populair bij ondernemingen. Ze betalen maandelijks een bedrag voor de huur en de interesten die worden aangerekend is volledig
 • Roerende voorheffing
  Roerende voorheffing is een voorschot op de belastingen van natuurlijke personen die wordt geheven op roerende inkomsten. Als er roerende voorheffing wordt ingehouden, dan is dat voor particulieren bevrijdend, wat betekend dat er nadien geen aanvullende belastingen meer op geheven. Ook hoef je in dat geval geen extra vermeldingen te doen in de belastingaangifte. Roerende
 • Schuldbemiddelaar
  Persoon (meestal: advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of gemachtigde publieke (OCMW) of private instelling (VZW) die poogt om de belangen van de schuldenaar en de schuldeisers met elkaar te verzoenen. De bemiddelaar kan tussenbeide komen in het kader van een minnelijk verzoek of van een collectieve schuldenregeling en zal een oplossing zoeken die in het belang is
 • SECCI.
  Voor je een kredietcontract gaat tekenen, moet je wettelijk verplicht een SECCI-formulier meekrijgen van de kredietverstrekker dat je vrijblijvend mee naar huis mag nemen. Op het standaardformulier “genormaliseerde Europese informatie inzake consumentenkrediet” (“SECCI”) staan de financiële gegevens en kenmerken van het voorgestelde krediet vermeld (het bedrag, de looptijd, het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en de terugbetalingsmodaliteiten.
 • Spaarboekje
  Spaarrekeningen zijn ook gekend onder de benamingen: ‘spaarboekje‘, ‘depositoboekje’ of ‘spaardeposito’. Lees er meer over in ons financieel woordenboek onder de term ‘spaarrekening‘.
 • Spaardeposito
  Spaarrekeningen zijn ook gekend onder de benamingen: ‘spaarboekje‘, ‘depositoboekje’ of ‘spaardeposito’. Lees er meer over in ons financieel woordenboek onder de term ‘spaarrekening‘.
 • Spaarrekening
  Sparen is het opbouwen van een vermogen, zodat er steeds een financiële reserve aanwezig is. Een mogelijkheid om dit te doen is via de spaarrekening. Op geld dat op een spaarrekening staat ontvang je interesten. Dit kan een basisrente zijn en een getrouwheidspremie. Een spaarrekening is dus concreet een rekening bij een financiële instelling waarop
 • Tegenrekening (internetspaarbank)
  Internetspaarbanken bieden op zich geen zichtrekening aan. Spaarrekeningen zijn hun grootste focus. Dit houdt dan ook in dat als je geld wilt afhalen van de spaarrekening bij een internetbank, dit zal moeten gebeuren via een zichtrekening bij een andere bank die hieraan gekoppeld is. Dit noemt men dan de tegenrekening. Deze tegenrekening dien je op
 • Termijn krediet
  Het ‘einde termijn krediet’ is een synoniem van het bulletkrediet. Het is dus een soort van hypothecaire lening waarbij tijdens de looptijd enkel de interesten worden terugbetaald en het kapitaal gedeelte pas op het einde moet terugbetaald worden. Lees meer over het bulletkrediet.
 • Termijnrekening
  Een termijnrekening is een vorm van spaarrekening waarbij je je spaargeld voor langere tijd vastzet en daarvoor gedurende deze periode een vaste rentevoet krijgt.
 • Vaste rentevoet
  Wanneer je kiest voor een vaste rentevoet heb je de zekerheid dat je rentevoet nooit zal stijgen. Grootste nadeel van deze rentevoet is dat deze meestal hoger ligt dan bij een variabele rentevoet en dat bij rentedaling je hier niet onmiddellijk van kan meeprofiteren. Een optie is om een herziening van uw lening aan te
 • Volatiliteit
  Volatiliteit vertelt je in welke mate de koers van obligaties, aandelen, opties, of andere financiële producten stijgt of daalt op korte termijn. Betreft het een stabiel financieel product, dan spreken we van een lage volatiliteit. Schommelt de koers hevig, dan wordt er gesproken van een hoge volatiliteit. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico
 • Wachttijd
  Periode na de ondertekening van een verzekeringspolis waarin bepaalde risico’s niet gedekt zijn.
 • Zwarte lijst
  De Nationale Bank van België houdt een lijst bij van alle kredieten en leningen die je hebt afgesloten. Hierdoor kunnen banken raadplegen hoeveel lopende leningen je reeds hebt. Wanneer je niet in staat bent om de leningen terug te betalen, dan kom je terecht op de zogenaamde ‘zwarte lijst’. De zwarte lijst is dus een